V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0023271: 

„Nízkouhlíkaté technologie ve společnosti METTA spol. s r.o.“

 Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny a je zaměřen na pořízení kompletní technologické linky určené k realizaci celého procesu zpracování stavebního a demoličního odpadu (SDO), včetně asfaltových ker (při vhodných klimatických podmínkách) a výkopových zemin. Tato kompletní linka bude složena z několika na sebe navazujících dílčích technologií, které budou řešit jednotlivé kroky procesu zpracování SDO, a to od jeho přijetí až po finální uložení recyklovaného materiálu. Realizace projektu se uskuteční na pozemku p.č. 1623/211 v k.ú. Dubí u Kladna [665169] a na pozemku p.č. 6100/40 v k.ú. Kladno [665061]. 

Projekt řeší problematiku recyklace SDO na druhotné suroviny v podobě tříděných recyklátů různých frakcí. Hlavní příčinou problému je chybějící technologie, kterou by byl schopen žadatel vytvořené a přijaté SDO zpracovat. Žadatel v současné době takto komplexně pojatou technologií nedisponuje a absenci musí řešit drahým najímáním externích kapacit. 

Díky realizaci projektu žadatel získá vlastní výkonnou kapacitu pro tvorbu druhotných surovin a současně sníží svoji závislost na externích kapacitách. 

Dokončení projektu je předpokládáno do konce května roku 2022.